search

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving over de verkoop op afstand (Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming), heeft de gebruiker het recht af te zien van zijn aankoop zonder sancties en zonder opgave van redenen. De gebruiker beschikt over een bedenktijd van veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de overeenkomst, om het product terug te sturen naar Apotheek Walraevens NV tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de gebruiker op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid het geleverde product (met de leveringsbon) terugsturen, in de originele verpakking, compleet, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires (zoals handleidingen en documentatie) naar Apotheek Walraevens NV, Nieuwbaan 24, 1742 Ternat, België.

Als de producten zijn toegezonden aan Apotheek Walraevens NV onder de genoemde voorwaarden en binnen de genoemde termijn en door Apotheek Walraevens NV werden ontvangen, zal Apotheek Walraevens NV de betalingen die uitgevoerd werden door de gebruiker teruggeven, en dit zonder kosten (met uitzondering van de leveringskosten die de gebruiker moet dragen). Ingeval de leveringskosten initieel gedragen waren door Apotheek Walraevens NV (bv. ingeval van gratis verzending of promotie) worden die kosten in mindering gebracht op het aan de gebruiker terug te geven bedrag. De teruggave zal gebeuren binnen een termijn van maximum 1 maand te rekenen vanaf de ontvangst van de producten door Apotheek Walraevens NV.

Er bestaat voor de gebruiker een herroepingsrecht dat enkel van toepassing is vóór de verzending van een bestelling. Deze herroeping moet aan Apotheek Walraevens NV meegedeeld worden via de contactpagina.